Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng phim chụp cắt lớp vi t�nh